Danh mục: Case Chỉnh Nha – Niềng Răng

O.L.H – 13y 03m

1. Trước điều trị 2. Đang điều trị 3. Sau điều trị

T.N.N – 10y 07m

T.N.N – 10y 07m 2. Đang điều trị 3. Sau điều trị